Rola i zadania kierownika budowy przy realizacji budynków mieszkalnych

Uścisk dłoniW przypadku inwestycji budowlanych jedną z najważniejszych osób na budowie jest kierownik. To on przecież rozdziela zadania i funkcje budowlane, jak również dba o porządek i ład w dzienniku budowy. Czy to jedyne funkcje i obowiązki, jakie stoją przed kierownikiem budowy? Jaka jest jego rola na budowie? Co mówi prawo na temat zadań kierownika przy realizacji budynków mieszkalnych?

 

Kierownik ekipy budowlanej to nie kierownik budowy

Podczas realizacji budynków mieszkalnych, ale również prowadząc inne rodzaje inwestycji budowlanych, warto zdawać sobie sprawę z tego, że mówiąc o kierowniku budowy w świetle prawa, nie mówimy o kierowniku ekip pracujących na budowie. To dwa różne stanowiska, które różnią się między sobą nie tylko zadaniami, jakie pełnią na budowie, ale również ponoszoną odpowiedzialnością za swoje decyzje i wszelkie prace, jakie odbywają się na placu budowy. Zwykle najlepszym dla inwestora rozwiązaniem jest niemieszanie tych dwóch funkcji i zlecenie kierownika budowy podmiotowi całkowicie niezależnemu, gdyż to pozwoli nie tylko na zachowanie trzeźwej oceny sytuacji na budowie, ale przede wszystkim dopilnowanie bezpieczeństwa prowadzonych prac zarówno pod względem formalnym, jak i fizycznym.

 

Jakie zadania stoją przed kierownikiem budowy?

W świetle obowiązującego prawa nad bezpieczeństwem inwestycji budowlanej czuwa kilka osób. Jak mówią przepisy art. 17 prawa budowlanego, za porządek i bezpieczeństwo na budowie odpowiadają inwestor inicjujący proces budowlany, projektant przygotowujący projekt budowlany, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowlany. Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność różnią się u każdej z wymienionych osób. My dziś chcemy przyjrzeć się osobie kierownika, dlatego to jego rolę i jego zadania przybliżymy wam niniejszym wpisem.

Kierownik budowy jest wyznaczany w całym procesie inwestycyjnym przy tych realizacjach, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Chociaż są od tego pewne wyjątki. Gdy stopień skomplikowania robót budowlanych jest niewielki, może się okazać, że organ administracji architektoniczno-budowlanej zniesie obowiązek powołania kierownika budowy.

Kierownik budowy w myśl art. 22 prawa budowlanego ma obowiązek protokolarnego przejęcia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Kierownik budowy ma obowiązek prowadzenia dokumentacji budowy i zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu wraz z zorganizowaniem budowy i kierowaniem nią w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia możliwości powstania jakiegokolwiek zagrożenia kierownik może wstrzymać roboty budowlane i powinien o tym fakcie zawiadomić odpowiednie organy władzy. Podobne informacje musi zawrzeć w dzienniku budowy i dodatkowo zawiadomić inwestora, gdyby stwierdził wykonanie robót lub ich części niezgodnie z projektem.

 

Kierownik odpowiada za odbiór budynku i usunięcie ewentualnych wad

Oczywiście jednym z głównych obowiązków kierownika robót jest realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, a także zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót, a zwłaszcza tych, które w trakcie dalszych prac ulegną zakryciu, jak np. izolacje przeciwwilgociowe fundamentów. Kierownik musi dokonywać wszelkich prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu do odbioru i tym samym przygotować dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego. Jednym z podstawowych jego obowiązków jest też zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy i uczestniczenie w czynnościach odbioru. Gdyby w trakcie odbioru stwierdzone zostały jakieś niedociągnięcia lub wady, kierownik musi zapewnić ich usuniecie.

Choć rola kierownika na budowie jest nie do przecenienia, to są sprawy, za które kierownik ani nie odpowiada, ani do których nie ma praw. Mowa tu, chociażby o zmianach w projekcie budowlanym. Te może wykonać jedynie projektant na wniosek kierownika budowy.